Triển khai Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án một số cơ chế chính sách đặc thù trên địa bàn huyện Bác Ái giai đoạn 2022-2026

  Ngày 31/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 750/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án một số cơ chế chính sách đặc thù trên địa bàn huyện Bác Ái giai đoạn 2022-2026.

          Với mục tiêu nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã, cán bộ người dân tộc thiểu số có phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có cơ cấu, chất lượng phù hợp; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ; Tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững; giải quyết căn cơ hơn một số nhu cầu của người dân sinh sống ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…

          Theo đó, các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2026: Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn mới hàng năm giảm 4%; 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện đạt chuẩn về chuyên môn theo khung năng lực vị trí việc làm và 10% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ sau đại học; 65% người hoạt động không chuyên trách cấp xã có trình độ Đại học trở lên; Có từ 80% trở lên người dân và đồng bào dân tộc thiểu số được tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật; có từ 95% trở lên cán bộ, công chức, viên chức được trang bị kiến thức pháp luật thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ; giảm 70-80% số vụ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

          Cơ chế, chính sách đặc thù trên địa bàn huyện Bác Ái giai đoạn 2022-2026 gồm 3 chính sách với 7 nội dung: Chính sách phát triển ngành kinh tế; Chính sách phát triển nguồn nhân lực; Chính sách phát triển Văn hóa-Giáo dục-Y tế. Tổng nguồn vốn thực hiện Đề án là 74.844 triệu đồng.

         

(Đínhkèm Quyết định số 750/QĐ-UBND của UBND tỉnh)

                                   

                                                                                           Lê Thị Mỹ Dân


Tin mới