Ninh Sơn: Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2023

Trên cơ sở các văn bản quy định và hướng dẫn của Trung ương về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;  Văn bản quán triệt chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh.  UBND huyện Ninh Sơn đã xây dựng Kế hoạch và đề xuất nhu cầu nguồn kinh phí thực hiện 11 nội dung xây dựng nông năm 2023. Trên cơ sở đó tiến hành triển khai thực hiện đến nay và đã hoàn thành một số chỉ tiêu quan trong.    

Tính đến tháng 9/2023 huyện  Ninh Sơn có  05/7 xã đạt chuẩn Nông thôn mới đạt 71,5% gồm:  Xã Lâm Sơn, Lương Sơn, Nhơn Sơn, Mỹ Sơn, Quảng Sơn. Trong đó: Có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gồm: Xã  Nhơn  Sơn,  Lương  Sơn. 

Đến nay trên địa bàn huyện có 11/53 thôn Nông thôn mới và 01 thôn Nông thôn mới kiểu mẫu. Thị trấn Tân Sơn đạt 3/9 tiêu chí về xây dựng thị trấn Tân Sơn đạt chuẩn đô thị văn minh và đạt chuẩn 4/9 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới cấp huyện.  

Đã giải ngân 66.767,6/118.974,4  triệu đồng nguồn vốn đầu tư phát triển đạt  56,1% KH.  

Đã giải ngân 8.916,9/46.533,7 triệu đồng từ nguồn vốn sự  nghiệp 03 CTMTQG  năm 2023 và năm  2022 chuyển sang năm 2023 là: 46.533,7  đạt 19,2% KH.     

Theo kế hoạch của huyện,  phấn đấu hết năm 2023  có thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 11 thôn đạt chuẩn Nông thôn mới, 03 thôn đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.  Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo  chuẩn  đa  chiều  giai  đoạn  2021-  2025    khu  vực  nông  thôn  ít  nhất  2-3%/năm, trong đó tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 5%/năm.   

Mục tiêu đến năm 2025 có 7/7 xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn Nông thôn mới, đạt 100% Kế hoạch.

 

                                                                                                       Phạm Hữu Tín -  Đài Truyền thanh huyện Ninh Sơn


Tin mới