Phòng Tư pháp huyện Ninh Sơn: Kết quả truyền thông và trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định 1719 của Chính phủ năm 2023

Thực hiện Quyết định 1719  ngày 14/10/2021 của Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Thực hiện Kế hoạch số 215 và 216 ngày 31/5/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn về triển khai thực hiện Tiểu dự án 02 của Dự án 09 về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thông trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi” và Tiểu dự án 01 của Dự án 10 về “Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn huyện Ninh Sơn năm 2023.

Theo đó phòng Tư pháp huyện Ninh Sơn đã triển khai mở 11 lớp/330 người tham dự tại 11 thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi thuộc các xã Lâm Sơn, Lương Sơn, Quảng Sơn và Ma Nới.

Các thành viên trong Tổ công tác đã tích cực với trách nhiệm của mình, tuyên truyền và hướng dẫn những chính sách pháp luật mới đến người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là những chính sách đãi ngộ, ưu tiên dành cho người dân sinh sống ở vùng cao.  

Các vấn đề pháp luật liên quan như: Xâm hại tình dục trẻ em đang diễn biến phức tạp, việc thực hiện quy định pháp luật về độ tuổi kết hôn đối với đồng bào dân tộc thiểu số còn chưa cao. Tổ công tác cũng nhắc nhở để người dân nâng cao cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo đa dạng phức tạp hiện nay để bảo vệ bản thân, gia đình, trình báo kịp thời cho cơ quan Công an để có hướng xử lý.

Bên cạnh đó, phòng Tư pháp huyện phối hợp với Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về trợ trợ giúp pháp lý Trưởng Ban công tác mặt trận, Trưởng, phó thôn, các chi, hội, đoàn thể thôn, người có uy tín trong cộng đồng, với 70 người tham dự.  

Phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL)  tỉnh tổ chức truyền thông về TGPL thuộc Chương trình MTQG về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi với 03 lớp/77 người tham dự.

Những kinh nghiệm pháp lý được các báo cáo viên chia sẻ đã giúp giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, có cách ứng xử phù hợp với các quy định của pháp luật, không để xảy ra những vi phạm pháp luật không đáng có chỉ vì thiếu hiểu biết.  

 

                                                                                              Phạm Hữu Tín

                                                                                  Đài TT huyện Ninh Sơn


Tin mới