Kết quả thực rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023

Để công tác triển khai thực hiện đúng quy định, đảm bảo đúng tiến độ đề ra, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3611/KH-UBND ngày 28/8/2023 về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 tỉnh Ninh Thuận. Đồng thời, phân công thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh phụ trách địa bàn để theo dõi công tác rà soát ở các huyện, thành phố; theo dõi các tiêu chí thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản. Tổ chức cuộc họp để nắm bắt tình hình triển khai thực hiện và có chỉ đạo kịp thời, đảm bảo kế hoạch đề ra.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan truyền thông tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn để cán bộ và nhân dân biết, đồng hành và thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Theo đó, kết quả rà soát Hộ nghèo: 7.874 hộ, chiếm tỷ lệ 4,21%, giảm 1,72% so với năm 2022; Hộ cận nghèo: 8.620 hộ, chiếm tỷ lệ 4,61%, giảm 0,82% so với năm 2022.

Hộ nghèo thuộc khu vực thành thị là 874 hộ, chiếm 1,29%; hộ nghèo khu vực nông thôn là 7.000 hộ, chiếm 5,86 % (trong tổng số hộ hành chính khu vực). Hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 65,39% so với tổng số hộ nghèo; chiếm 13,04 % so với tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Các chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo: Không có đất sản xuất chiếm 33,84%, không có việc làm ổn định chiếm 55,49%, thiếu hụt bảo hiểm y tế chiếm 31,33%, chất lượng nhà ở không bảo đảm chiếm 26,87%, không có khả năng lao động, gia đình có người ốm đau, bênh tật chiếm 26,8%.

Số hộ giảm nghèo trong năm 2023 là 3.480 hộ, trong đó chuyển sang hộ cận nghèo là 1.853 hộ; thoát tình trạng nghèo, cận nghèo là 1.606 hộ; do chết, chuyển đi nơi khác, tách nhập hộ… là 21 hộ; Số hộ giảm cận nghèo là 3.775 hộ. Trong đó, rơi xuống nghèo là 60 hộ; thoát tình trạng nghèo, cận nghèo là 3.706 hộ; do chết, chuyển đi nơi khác, tách nhập hộ… là 09 hộ...

(Đính kèm Báo cáo số 363/BC-UBND ngày 26/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

               

                                                                                           Lê Thị Mỹ Dân


Tin mới