Xã Ma Nới phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024

Theo Báo cáo của UBND huyện Ninh Sơn trong quý I/2024 toàn huyện có 06/07 xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới (NTM), đạt tỷ lệ 85,7%  gồm: Xã Lâm Sơn, Lương Sơn, Quảng Sơn, Mỹ Sơn, Nhơn Sơn, Hòa Sơn. Trong đó có 02/07 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, đạt tỷ lệ 28% đó là xã Lương Sơn và Nhơn Sơn (Trên địa bàn huyện còn 01 xã Ma Nới là chưa đạt chuẩn Nông thôn mới).        

Xã Ma Nới huyện Ninh Sơn, là xã dân tộc thiểu số miềm núi, là vùng khó khăn nhất của huyện Ninh Sơn. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Huyện ủy Ninh Sơn đã có Nghị quyết 04 ngày 14/5/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác giảm nghèo nhanh và bền vững cho xã Ma Nới từ Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025. Theo đó UBND huyện Ninh Sơn có Kế hoạch số 239  ngày 25/8/2021, tập trung mọi nguồn lực đầu tư cho xã Ma Nới với mục tiêu đến năm 2025, Ma Nới về đích xã Nông thôn mới theo tiêu chí hộ nghèo.      

Tính đến cuối năm 2023 Ma Nới đạt 11/19 tiêu  chí về Nông thôn mới;  cơ sở  hạ  tầng nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng;  đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện,  bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc;  các chính sách an sinh xã hội được khai đầy đủ, kịp thời; giải ngân vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai thực hiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm 8,14%.   

Tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch Nông thôn mới trên địa bàn huyện trong năm 2024. Ngày  21/02/2024, huyện ủy Ninh Sơn có buổi làm việc với Đảng ủy xã Ma Nới. Trong đó quyết tâm xây dựng xã Ma Nới đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024, nhằm thực hiện thăng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Ninh Sơn sẽ có 7/7 xã đạt chuẩn Nông thôn mới đạt 100% chỉ tiêu theo kế hoạch.    

Ngày 13/3/2024 UBND huyện Ninh Sơn có văn bản về vệc phấn đấu xã Ma Nới đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024. Theo đó UBND huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Ma Nới khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Huyện ủy tại buổi làm việc ngày 21/02/2024, quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện để xem xét, chỉ đạo giải quyết.     

Đề nghị các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban chỉ đạo (BCĐ) các Chương trình Mục tiêu quốc gia huyện Ninh Sơn giai đoạn 2021-2025 chủ động quan tâm hỗ trợ cho xã Ma Nới theo tiêu chí phân công phụ trách; nghiên cứu giải pháp để đạt các tiêu chí chưa đạt, giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt.    

Giao các Ban, Ngành chuyên môn của huyện triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới của xã Ma Nới, có giải pháp hỗ trợ đảm bảo hiệu quả, đúng quy định,  nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu xã Ma Nới đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024, góp phần xây dựng huyện Ninh Sơn đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.

                                                                                              Phạm Hữu Tín

                                                                                                         Đài Truyền thanh huyện Ninh Sơn


Tin mới