Ninh Sơn: Kết quả triển khai Dự án 2 trong Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025 do Chính phủ phát động

Tính đến tháng 9/2023  huyện Ninh Sơn đã triển khai Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo giai đoạn 2021 – 2025  trong  Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025 do Chính phủ phát động  với Tổng vốn là: 5.572,73 triệu đồng. Trong đó: Vốn trung ương là 4.682,73 triệu đồng, vốn đối ứng ngân sách địa phương là 890 triệu đồng.  

Các địa phương đã triển khai xây dựng các dự án theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH và Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 20/10/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 69/2022/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đến thời điểm này, huyện Ninh Sơn  đã phê duyệt 13 dự án chăn nuôi bò, dê cái sinh sản của 13 nhóm cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện cho 114 hộ dân, với số tiền 3.787,797 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách Trung ương 3.621,12 triệu đồng, Ngân sách huyện 166,677 triệu đồng, tỷ lệ giải ngân 67,97%.

Qua đó kịp thời giúp người dân trong huyện có cơ hội tiếp cận Dự án phát triển chăn nuôi vương lên thoát nghèo.

                                                                                       Phạm Hữu Tín

                                                                                    Đài TT huyện Ninh Sơn


Tin mới