Thuận Bắc Qua một năm triển khai thực hiện công tác giảm nghèo và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022

Năm 2022, huyện Thuận Bắc tiếp tục xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Qua một năm triển khai thực hiện công tác giảm nghèo và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các cấp và nhân dân đã tích cực hưởng ứng thực hiện; nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân  có nhiều chuyển biến đáng kể, ý thức tự thoát nghèo của hộ dân được nâng lên, đa số hộ nghèo có cố gắng tự học nghề, tự tìm tòi học tập kinh nghiệm trong sản xuất, tự tạo việc làm cố gắng phấn đấu dể thoát nghèo, nhân dân phấn khởi đón nhận và tin tưởng các chính sách trợ giúp của nhà nước và tích cực sản xuất, cải thiện điều kiện sống và sinh hoạt, qua đó đem lại kết quà thực hiện mục tiêu giảm nghèo đó là: tổng số hộ nghèo đầu năm 2022 là 2.597 hộ, tỷ lệ 22.69%; hộ cận nghèo là 1.011 hộ, chiếm tỷ lệ 8,83%. Qua triển khai thực hiện chính sách, các chương trình dự án hộ trợ công tác giảm nghèo, đến nay tổng số hộ nghèo toàn huyện là 2.130 hộ, chiếm tỷ lệ 15,58%, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,11%, đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao 4%. Bên cạnh đó, các chế độ chính sách giảm nghèo và công tác an sinh xã hội đã được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng nhất là hộ trợ về nhà ở; thực hiện cấp 24.512 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghẻo, hộ đồng bào dân trộc thiểu số sống ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn năm 2022 theo quy định; thực hiện hỗ trợ tiền điện cho 2.597 hộ nghèo và miển giảm học phí cho học sinh, sinh viên..Nhìn chung, qua tổ chức thực hiện tốt các chương trình, dự án, các chính sách hỗ trợ cho công tác giảm nghèo, đã tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 22,69% xuống còn 18,58%. 

          Trong năm 2023, huyện Thuận Bắc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền  cho người nghèo nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế-xã hội; triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án về giảm nghèo, nhất là các xã, thôn đặc biệt khó khăn; tổ chức có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, nhất là công tác cứu đói, cứu trợ cho nhân dân vùng bị thiên tai, lũ lụt, hạn hán; thực hiện có hiệu quả công tác giới thiệu , giải quyết việc làm, tư vấn xuất khẩu lao động, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tiếp tục thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo  nâng cao chất lượng khám chữ bệnh cho nhân dân , nhất là người dân có thẻ bảo hiểm y tế, đồng thời phấn đấu giài quyết việc làm cho 900 lao động; cấp 100% thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo; đảm bảo 100% vốn vay đối với hộ dân có nhu cầu vay vốnvà phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 4% năm.

                                                                              TRÚC PHƯƠNG


Tin mới