Kết quả thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo trên địa bàn huyện Ninh Hải

Xác định công tác công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Ninh Hải đã thực hiện tốt việc quản lý nguồn vốn, cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vì mục tiêu phát triển kinh tế, tạo việc làm và an sinh xã hội góp phần thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện.
Tính đến ngày 31/3/2023, tổng dư nợ đạt trên 460 tỷ đồng, với 12.689 hộ vay. Doanh số cho vay trong 3 tháng đầu năm hơn 46,4 tỷ đồng. Phòng giao dịch đã chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, chú trọng các xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa nhằm giúp các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi, đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập từng bước thoát nghèo và thoát nghèo bền vững.
Nguồn vốn cho vay trên địa bàn huyện không ngừng tăng trưởng đã ngày càng đáp ứng được tốt hơn cho nhu cầu vay của người nghèo. Từ 02 chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu với dư nợ 18 tỷ 580 triệu đồng, đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã triển khai cho vay 16 chương trình tín dụng chính sách, tổng dư nợ đến ngày 31/12/2022 đạt 483 tỷ 885 triệu đồng với 12.690 khách hàng đang vay vốn, tăng 460.336 triệu đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm hơn 22%, bình quân gần 38 triệu đồng/ khách hàng; trong đó chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là 34 triệu đồng/ hộ.
Đặc biệt từ khi có Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, huyện đã bổ sung nguồn vốn cho vay đáp ứng nhu cầu của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, góp phần thực hiện các mục tiêu hàng năm của huyện về giảm nghèo nhanh và bền vững, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội.
Đến nay, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã, thị trấn, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận một cách thuận lợi, kịp thời. Qua đó giúp cho 17.810 lượt hộ nghèo được vay vốn, 12.300 lượt hộ thoát nghèo, giải quyết việc làm cho trên 4.442 lao động; giúp 9.722 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; hỗ trợ xây mới và cải tạo 22.515 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn; xây dựng, sửa chữa 477 căn nhà cho người nghèo; 86 lượt lao động vay vốn ngừng việc do ảnh hưởng của Covid 19.
Có thể thấy việc thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định 78 của Chính phủ về nguồn vốn tín dụng đối với hộ nghèo đã góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn huyện, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn.
Thời gian tới, Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp với chính quyền và các hội đoàn thể ở địa phương, giải ngân các ngồn vốn vay đáp ứng nhu cầu của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Phối hợp các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác thực hiện tốt nhiệm vụ ủy thác; tăng cường kiểm tra giám sát, tuyên truyền hướng dẫn người vay sử dụng vốn đúng mục đích, mang lại hiệu quả. Đồng thời tham mưu UBND huyện tiếp tục cân đối ngân sách huyện chuyển vốn bổ sung nguồn cho vay đáp ứng nhu cầu cho vay hàng năm. Phối hợp với UBND các xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quản lý vốn vay, kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tại cơ sở, đảm bảo cho các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đều được tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng chính sách.
Bích Thanh-Ninh Hải 
Tin mới