Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025
Ngày 19/4/2023 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam – Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam - Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đã kết luận và chỉ đạo: 
Kết quả trong năm 2022, Ban Chỉ đạo tỉnh và các Sở, ban, ngành, địa phương đã có nhiều quyết tâm, nỗ lực, tích cực triển khai quyết liệt các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn và đạt được một số kết quả tích cực như: đã công nhận thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (lũy kế hiện có 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao) ; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến cuối năm 2022 là 5,93% (giảm 1,89% so với năm 2021, đạt kế hoạch đề ra), tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 17,73% (giảm 4,73% so với năm 2021, đạt kế hoạch đề ra). Để khăc phục một số hạn chế, tồn tại trong năm 2023 và những năm tới cần triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về công tác giải ngân đến hết quý II phải đạt > 30%, hết quý III phải đạt 60% và phấn đấu cả năm giải ngân 100% vốn được giao nhằm đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế, góp phần thực hiện đạt mục tiêu về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia đã đề ra của năm 2023 và giai đoạn 2021-2025. 
Các Sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân về nội dung, yêu cầu và những định hướng trong tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua, tạo niềm tin, sự đồng thuận của toàn xã hội nhằm huy động sự tham gia tích cực, chung sức, đồng lòng của người dân và doanh nghiệp cùng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị để thực hiện thành công mục tiêu của các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Kịp thời tuyên dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; thường xuyên cập nhật, phổ biến, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hiệu quả, những kinh nghiệm, sáng kiến hay về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, về giảm nghèo bền vững và về xây dựng nông thôn mới.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh để tạo sự nhất quán, đồng bộ, hiệu quả và tránh những sai sót, khuyết điểm trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc để hướng dẫn và đề xuất các giải pháp tháo gỡ kịp thời trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng các chính sách hỗ trợ và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025./.
Đính kèm TB kết luận
BTL
Tin mới