Triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày 28/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3611/KH-UBND về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

          Mục đích nhằm rà soát, đánh giá tình hình diễn biến hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo năm 2023; xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP và Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg để phân loại chính xác, đầy đủ số liệu, thông tin cơ bản về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo làm cơ sở xây dựng kế hoạch, giải pháp giảm nghèo và thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội trong năm 2024.
          Theo đó, đối tượng rà soát là hộ gia đình thuộc danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân xã đang quản lý tại thời điểm rà soát; hộ gia đình có Giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định. Thời gian thực hiện: từ ngày 01/9 đến hết ngày 14/12/2023.
          Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân được biết và hiểu về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của cuộc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình; chú trọng việc phát hiện, nêu gương điển hình tiên tiến trong giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

(Đính kèm Kế hoạch số 3611.pdf/KH-UBND của UBND tỉnh)

                                                                                                                                                     Lê Thị Mỹ Dân

Tin mới