Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ninh Sơn triển khai Dự án 8

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ninh Sơn triển khai Dự án 8 “Tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em”


Huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận có 8 đơn vị hành chính gồm: 01 thị trấn và7 xã với 61 thôn, Trong đó có 12 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Thu nhập bình quânđầu người vùng đồng bào dân tộc thiểu số là 45,05 triệu đồng. Tổng số hộ nghèođến cuối năm 2022 là: 1.551 hộ/5.441 khẩu, chiếm tỷ lệ 6,39%,

Trong năm 2023 huyện Ninh Sơnchọn 12 thôn của 5 xã gồm: Lương Giang, xã QuảngSơn; Mỹ Hiệp, Nha Húi, xã Mỹ Sơn; Núi Ngỗng, Láng Ngựa, xã Nhơn Sơn; Tân Định,xã Hòa Sơn; Do, Hà Dài, Ú, Gia Rót, Tà Nôi, Gia Hoa, xã Ma Nới, áp dụng  trong Dự án 8: “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết nhữngvấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chươngtrình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giaiđoạn 2021-2030, Giai đoạn I: 2022-2025 theo Quyết  Định1719 của Thủ tướng Chính phủ.  

Ngày13/6/2023 UBND huyện đã có kế hoạch 235 nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, chỉtiêu, giải pháp thực hiện Dự án 8; định hướng, hỗ trợ  05 xã trên địa bàn huyện Ninh Sơn triển khaithực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu cụ thể cần đạt trong năm 2023, thúc đẩy tiếnđộ đạt được các mục tiêu và các hoạt động đề ra của Dự án giai đoạn I từ 2021-2025.Tổng Nguồn vốn phân bổ để thực hiện Dự án là 569 triệu đồng (Từ Ngân sáchTrung ương).

Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2023, Hội LHPN huyệnNinh Sơn đã triển khai thực hiện nội dung “Tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ,cách làm” góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộngđồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ vàtrẻ em” như:  Thành lập 12 tổ truyền thông cộng đồng tại 11 thôn ở4 xã (Nhơn Sơn, Mỹ Sơn, Quảng Sơn và Ma Nới). Hội đã tổ chức 01 lớp tập huấn, hướng dẫn thành lập và duy trì tổ truyềnthông cộng đồng; đối tượng tham dự: Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHPN và cácthành viên Ban điều hành 12 tổ truyền thông của 4 xã ( Nhơn Sơn, Mỹ Sơn, Quảng Sơn và Ma Nới).  Tổ chức 01 lớptập huấn kỹ năng điều hành, sinh hoạt cho ban điều hành tổ truyền thông; đối tượngtham dự: Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHPN và các thành viên Ban điều hành 12 tổtruyền thông của 4 xã ( Nhơn Sơn, Mỹ Sơn, Quảng Sơn và Ma Nới).  Tổ chức ra mắt 12 tổ truyền thông cộng đồng  có 84 thành viên  và 01 mô hình địa chỉ tin cậy tại thônMỹ Hiệp có 10 thành viên tham gia.  

Trongthời gian tới Hội LHPN  huyện Ninh Sơnsẽ triển khai tiếp các hoạt động còn lại.  

                                                                                                                  

                                                                                Phạm Hữu Tín 

                                                               Đài Truyền thanh huyện Ninh Sơn 
Tin mới