Triển khai Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày 11/7/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2807/KH-UBND về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Mục tiêu là nâng cao khả năng ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong triển khai Chương trình. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác dân tộc và tổ chức quản lý, tổ chức Chương trình từ tỉnh đến địa phương; Triển khai áp dụng công nghệ số, dữ liệu số nhằm đổi mới và tăng cường hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình; Đổi mới phương pháp, chuyển đổi số trong truyền thông, tuyên truyền cho Chương trình. Nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện Chương trình các cấp.

Theo đó, các nhiệm vụ cần triển khai: Xây dựng, nâng cấp hệ thống phòng họp trực tuyến; Đầu tư/nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số trong thực hiện Chương trình; Xây dựng Trang thông tin tuyên truyền Chương trình; Tổ chức các hoạt động Hội nghị, Hội thảo, Tập huấn…

Nguồn vốn triển khai được bố trí, đảm bảo từ kinh phí triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Lê Thị Mỹ Dân 


Tin mới