Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 81/2022/QĐ-UBND về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  Ngày 24/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 81/2022/QĐ-UBND về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

         Theo đó, đối tượng hỗ trợ là người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (không thuộc diện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế). 

         Về mức hỗ trợ: Ngoài mức hỗ trợ 70% từ ngân sách trung ương; ngân sách tỉnh và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có), cụ thể:

  Năm 2023 hỗ trợ thêm 15% mức đóng Bảo hiểm y tế, còn lại đối tượng phải đóng 15%; Năm 2024 hỗ trợ thêm 10% mức đóng Bảo hiểm y tế, còn lại đối tượng phải đóng 20%; Năm 2025 hỗ trợ thêm 05% mức đóng Bảo hiểm y tế, còn lại đối tượng phải đóng 25%.
  Về thời gian thực hiện: từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2025.

Đính kèm Quyết định số 81/2022/QĐ-UBND 

                                                                                           Lê Thị Mỹ Dân
Tin mới