UBND tỉnh phê duyệt Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Đây là giải pháp tăng cường với chương trình khác nhằm giảm nghèo bền vững, là chủ trương tạo điều kiện cho hộ nghèo an tâm mưu sinh và xây dựng phát triển kinh tế cùng cộng đồng

Ngày 17/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1063/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Đây là giải pháp tăng cường với chương trình khác nhằm giảm nghèo bền vững, là chủ trương tạo điều kiện cho hộ nghèo an tâm mưu sinh và xây dựng phát triển kinh tế cùng cộng đồng.

Nhằm bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân. Ưu tiên sử dụng nguyên vật liệu địa phương và sử dụng lao động tại chỗ để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Bác Ái; hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số và hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng.

Đối tượng được hỗ trợ nhà ở thuộc Đề án bao gồm: (1) hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo tiêu chuẩn đa chiều giai đoạn 2021-2025) trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quản lý, đang cử trú trên địa bàn huyện nghèo và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực thi hành tối thiểu 03 năm; (2) đối tượng hưởng hỗ trợ nhà ở không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, đề án, chính sách khác.

Phạm vi áp dụng: Hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn (huyện Bác Ái) thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Qua công tác xác định số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo cần hỗ trợ xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở trên địa bàn huyện Bác Ái theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 cần được hỗ trợ về nhà ở là 795 hộ, trong đó: số hộ nghèo là 713 hộ, số hộ cận nghèo là 82 hộ, số hộ có nhu cầu xây mới nhà ở là 656 hộ, số hộ có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở là 139 hộ.

Nguồn vốn thực hiện Đề án là nguồn vốn quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức, phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Trương Thị Văn


Tin mới