Ninh Sơn giải quyết 3.155 việc làm cho lao động nông thôn năm 2020

Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Ninh Sơn năm 2020, toàn huyện phấn đấu giải quyết việc làm cho 3.100 lao động nông thôn. Đến cuối năm huyện giải quyết việc làm cho 3.155 lao động nông thôn, đạt 101,8% chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2020. Trong đó, giải quyết việc làm trong tỉnh 998 người, ngoài tỉnh 2.150 người và xuất khẩu lao động 07 người. 


Ngoài ra, huyện Ninh Sơn mở 17 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 557/500 học viên, đạt 111,4% chỉ tiêu của tỉnh và huyện giao. Trong đó, c ó 365 học viên tham gia 11 lớp nghề nông nghiệp. 192 học viên tham gia 06 lớp nghề phi nông nghiệp. Thông qua các lớp tập huấn, các chương trình đào tạo nghề lao động nông thôn, bà con nông dân mạnh dạn làm ăn nhờ tiếp thu những kiến thức, hiểu biết, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào trồng trọt chăn nuôi.

  Năm 2021, huyện Ninh Sơn tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về chính sách giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Lồng ghép kế hoạch giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm vào chương trình công tác địa phương, các điểm xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn là 450 học viên, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là 2.000 lao động (trong đó, xuất khẩu lao động 25 người); góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm từ 0,5 đến 1%./.

                                                                             Xuân Đính (Ninh Sơn)


Tin mới