Triển khai tổng kết Chương mình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày 19/10/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3740/KH-UBND về việc tổng kết Chương mình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận để tổng kết, đánh giá 05 năm (2016-2020) triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo; các chính sách, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và Phong trào thi đua.

        Theo đó, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình giảm nghèo và Phong trào thi đua, thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến về nhận thức, tạo sự đồng thuận của xã hội; Đánh giá tác động cụ thể của phong trào thi đua góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung vào các tiêu chí giảm tỷ lệ hộ nghèo; xã, thôn đặc biệt khó khăn; cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, nâng cao thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo; Xem xét, lựa chọn, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua...

       Thời gian tổ chức trong tháng 12/2020 và hình thức tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020.

                                                                                                                                                                       Lê Thị Mỹ Dân


Tin mới