Triển khai Kế hoạch phối hợp thực hiện xóa nghèo cho thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn

Qua kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019 theo tiêu chí nghèo đa chiều tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, tại tỉnh Ninh Thuận còn 11.925 hộ thuộc diện nghèo, trong đó hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng là 181 hộ, chiếm 1,52% so với hộ nghèo toàn tỉnh và chiếm 0,1% so với hộ toàn tỉnh.

Nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập, tạo điều kiện cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản, đảm bảo hoàn thành mục tiêu xóa nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng vào cuối năm 2020, ngày 21/9/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với  Sở Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch phối hợp số 64/KHPH-MTTQ-NHNN về xóa nghèo cho thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn.

      Theo đó, thực hiện mục tiêu giảm nghèo cho 21 hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đến cuối năm 2020 không còn hộ có thành viên thuộc đối tượng chính sách ưu đãi người có công thuộc diện hộ nghèo, góp phần hoàn thành mục tiêu 100% gia đình có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư tại cộng đồng nơi cư trú; Nâng cao mức độ tiếp cận các dịch vụ xã hội cho hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công, đảm bảo 100% hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công tiếp cận với các dịch vụ, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt hợp vệ sinh/nhà tiêu hợp vệ sinh, tiếp cận các dịch vụ thông tin theo quy định./.

                                                                  Đính kèm Kế hoạch

                                                                          

                                                                                            Lê Thị Mỹ Dân


Tin mới