THUẬN BẮC: Triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2018

Trong năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc tiếp tục chọn công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ đột phá của huyện.

         Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững của Chính phủ giai đoạn 2016-2020. Trong năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc tiếp tục chọn công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ đột phá của huyện.

Theo đó, huyện sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân về tiếp cận tiêu chí tiếp cận nghèo đa chiều, khơi dậy ý chí vươn lên của người nghèo; thực hiện hoàn chỉnh việc rà soát hộ nghèo, thẩm định và phê duyệt danh sách hộ nghèo từ huyện đến xã; tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, chính sách giảm nghèo như: Chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo, công tác đào tạo nghề cho người nghèo, chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động, bảo hiểm y tế, nhà ở cho người nghèo, chính sách hỗ trợ sản xuất, chính sách an sinh xã hội cho người nghèo. Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề phải gắn với giải quyết việc làm cho lao động, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp, ưu tiên đào tạo một số nghề như may, xây dựng, điện gia dụng..; tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm và hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, đồng thời phấn đấu thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững thông qua việc đẩy mạnh các chương trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; hàng năm Ủy ban nhân dân huyện tổ chức đối thoại tiếp xúc với Nhân dân về chính sách giảm nghèo từ đó kiến nghị cấp trên xem xét điều chỉnh phù hợp với thực tế địa phương./.

                                      Trúc Phương - Đài TT Thuận Bắc

Tin mới