Ninh Hải: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 2,44% vào cuối năm 2023
Trong năm 2022, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các địa phương, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Ninh Hải luôn được quan tâm thực hiện tốt, tỷ lệ giảm nghèo đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh, huyện giao. Góp phần ổn định an ninh chính trị, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Tính đến cuối năm 2022, trên địa bàn huyện Ninh Hải còn 1.063 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,44%, giảm 418 hộ; đạt tỷ lệ 126,1% so với chỉ tiêu huyện giao. Hộ cận nghèo còn 1.289 hộ, chiếm tỷ lệ 4,17%, giảm 287 hộ, tương ứng tỷ lệ giảm 1,04% so với năm 2021.
Năm 2023, huyện Ninh Hải tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của tỉnh, huyện về công tác xóa đói giảm nghèo bền vững cũng như các cơ chế chính sách phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn để người dân nắm bắt. Thực hiện đầy đủ kịp thời đúng quy định các chính sách đối với người nghèo, cận nghèo và các đối tượng khó khăn khác. Hỗ trợ phát triển dự án, mô hình giảm nghèo để phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, tạo việc làm tốt, có thu nhập bền vững. 100% người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động và hỗ trợ tìm việc làm. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 1%, đến cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 2,44%.
                                                                                                                   Bích Thanh
Tin mới