Thuận Bắc: Phấn đấu trong năm 2023, giải quyết việc làm mới cho 900 lao động

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc trong năm 2022, huyện Thuận Bắc đã giới thiệu và giải quyết việc làm mới cho 1.468 lao động, vượt 63% kế hoạch. Bên cạnh đó, phối hợp Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh tổ chức 12 lớp đào tạo nghề cho 305 lao động nông thôn, vượt 52% kế hoạch, đồng thời tổ chức tư vấn việc làm cho 03 xã: Lợi Hải, Bắc Sơn và Phước Chiến với 150 lao động tham gia.

Trong năm 2023, huyện Thuận Bắc tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, tư vấn xuất khẩu lao động, giới thiệu việc làm và giải quyết việc làm mới cho người lao động, nhất là đồng bào dân tộc và lao động nông thôn, nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Bên cạnh đó, tập trung đồng thực hiện đồng bộ các chính sách tạo việc làm mới và giải quyết việc làm, chú trọng xuất khẩu lao động, đặc biệt chú trọng các chính sách nâng cao tính chuyên nghiệp và trình độ tay nghề của người lao động. Tăng cường kiểm tra giám sát điều kiện lao động, an toàn, bảo hộ lao động, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tăng cường quản lý nhà nước trong giải quyết việc làm, tư vấn giới thiệu việc làm, cung cấp thông tin thị trường lao động, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giới thiệu việc làm và phối hợp với các doanh nghiệp trong việc tuyển dụng lao động tại địa phương; đồng thời phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 900 lao động.

                                                      Trúc Phương-TTVHTT Thuận Bắc


Tin mới