Xã Ma Nới: Kết quả giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2023 từ Nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bềnh vững giai đoạn 2021 – 2025

Xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận là xã DTTS miền núi, là vùng khó khăn nhất của huyện Ninh Sơn. Năm 2023, huyện Ninh Sơn giao kinh phí  1.014.500.000 đồng cho xã Ma Nới (Từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bềnh vững giai đoạn 2021 – 2025) để thực hiện công tác giảm nghèo.   

Với nguồn khinh phí trên UBND xã Ma Nới đã tiến hành giải ngân theo kế hoạch của UBND huyện về nhiệm vụ, giải pháp và các chỉ tiêu cụ thể cần thực hiện trong năm 2023 gắn với các chính sách, dự án giảm nghèo của Nhà nước đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong giai đoạn 2021-2025.     

Theo đó xã Ma Nới đã thực hiện chi trà các khoản như: Hỗ trợ đột xuất (Hỗ trợ gạo cứu đói của Chính phủ), Chính sách đối vói đối tượng Bệnh tật xã hội (BTXH) đang hưởng trợ cấp tại cộng đồng, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, thực hiện Mô hình sinh kế, triển khai Chính sách trợ giúp pháp lý, Chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo, bảo hiểm y tế, hỗ trợ giáo dục, Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, Chính sách hỗ trợ nhà ở, và hỗ trợ khác.v.v…

Theo báo cáo tính đến tháng 6/2023 số hộ nghèo ở xã Ma Nới chỉ còn : 443 hộ, chiếm tỷ lệ 35,05%,  hộ cận nghèo là: 243 hộ, chiếm tỷ lệ 19,22%. So với năm 2022 trên địa bàn xã giảm 113 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 10,75%, vượt chỉ tiêu huyện đề ra (90 hộ).

Trong thời gian đến xã Ma Nới tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội để thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững có hiệu quả và đạt mục tiêu đề ra. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách thực hiện các Chương trình MTQG giảm nghèo trên địa bàn xã, tăng cường tuyên truyền những cách làm hay trong triển khai thực hiện Chương trình, Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo quy định, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bềnh vững hàng năm trên địa bàn xã.

 Được biết huyện Ninh Sơn đang đầu tư mọi nguồn lực cho xã Ma Nới, phấn đấu đến năm 2025 xã Ma Nới đạt chuẩn nông thôn mới về tiêu chí hộ nghèo.    

                                                                                  Phạm Hữu Tín

                                                                Đài Truyền thanh huyện Ninh Sơn  


Tin mới