Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"

Ngày 28/8/2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 3608/KH-UBND về thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”.

Mục đích nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã góp phần đạt được mục tiêu của Đề án; phát triển, củng cố, duy trì và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo việc làm cho lao động nữ.

          Thời gian thực hiện: Đến năm 2030, trong đó chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2023 đến năm 2025 và giai đoạn 2 từ năm 2023 đến năm 2020. Đề án được triển khai tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh từ năm 2023. Các huyện, thành phố căn cứ tình hình địa phương, chọn điểm triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

          Theo đó, nội dung và nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai: Tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về hỗ trợ phát triển KTTT, HTX; Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; Hỗ trợ, tư vấn, xây dựng các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc  làm cho lao động nữ; Hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp Hội về hỗ trợ, phát triển KTTT, HTX…

          Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả thực hiện Đề án, các điển hình HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ; vai trò của phụ nữ tham gia KTTT, HTX; tuyên truyền về ý nghĩa, các chính sách hỗ trợ KTTT, HTX…

(Đính kèm Kế hoạch số 3608/KH-UBND của UBND tỉnh)

 

          Hồng Nguyên


Tin mới