Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023

Theo báo cáo số 164/BC-VPĐP ngày 13/10/2023 của Văn phòng điều phối Nông thôn mới về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023, kết quả như sau:

Về phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội: Từ nguồn vốn phân bổ trực tiếp từ ngân sách trung ương và đối ứng từ ngân sách tỉnh, huyện, các địa phương đã triển khai thực hiện đầu tư 43 công trình với tổng kinh phí 99.898 triệu đồng. Ngoài ra các địa phương đã lồng ghép vốn từ các chương trình MTQG còn lại, huy động người dân đóng góp tiền, ngày công, hiến đất… để đầu tư công trình.

Về phát triển sản xuất: Trong 09 tháng đầu năm 2023 đã thực hiện chuyển đổi 769,8ha/694,4ha, trong đó Vụ Đông xuân 2022-2023 chuyển đổi 404,85 ha/371 ha, vượt 9,1% KH (chuyển đổi đất lúa 291,35 ha; chuyển đổi đất khác 113,5 ha); vụ Hè thu 2023 chuyển đổi 365,95 ha/323,4 ha, vượt 13,16% KH (đất lúa 197,65ha, đất khác 168,3 ha) . Triển khai 35 cánh đồng lớn/4.719,8 ha, trong đó triển khai mới 04 cánh đồng/400 ha (02 cánh đồng lúa/350 ha; 01 cánh đồng nha đam/20 ha; 01 cánh đồng hành tím/30 ha) và tiếp tục duy trì, mở rộng liên kết 31 cánh đồng/4.319,8 ha…

Về phát triển kinh tế tập thể: Trong 9 tháng đầu năm 2023 đã tổ chức 12 lớp tuyên truyền, phổ biến Luật Hợp tác xã và phối hợp cùng các xã thành lập mới được 06 HTX; tiếp tục hỗ trợ các HTX thực hiện mô hình đưa cán bộ trẻ có trình độ đại học, cao đẳng về làm việc.

Về đào tạo nghề lao động nông thôn: ngành lao động và các địa phương đã tổ chức đào tạo nghề cho 2.898 lao động nông thôn /2.600 kế hoạch, vượt 11,46%, tăng 8,2 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Về phân bổ và huy động nguồn lực: Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã huy động 565,369 tỷ đồng để thực hiện các nội dung của chương trình. Trong đó: Ngân sách trung ương: 95,080 tỷ đồng; Ngân sách địa phương: 65,477 tỷ đồng; Vốn lồng ghép: 226,557 tỷ đồng; Vốn tín dụng: 169,123 tỷ đồng; Vốn doanh nghiệp: 3,354 tỷ đồng; Cộng đồng dân cư và nguồn huy động khác : 5,379 tỷ đồng; Vốn khác: 0,4 tỷ đồng.

Chương trình xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được cả hệ thống chính trị các cấp tập trung vào cuộc lãnh, chỉ đạo, thực hiện; một số nội dung cơ bản của chương trình như phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân, vệ sinh môi trường… đã được các ngành, địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện; cơ sở hạ tầng nông thôn tiếp tục được phân bổ nguồn lực đầu tư, duy tu bảo dưỡng; các địa phương có kế hoạch huy động các nguồn xã hội hóa để tiếp tục thực hiện nâng mức các tiêu chí.

(Đính kèm Báo cáo số 164/BC-VPĐP)

               

                                                                                           Lê Thị Mỹ Dân


Tin mới