Ninh Sơn: Kết quả 03 năm triển khai thực hiện công tác giảm nghèo từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Huyện Ninh Sơn xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Qua gần 03 năm (2021- T9/2023) triển khai thực hiện công tác giảm nghèo từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.  Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các cấp và nhân dân đã tích cực hưởng ứng thực hiện và có nhiều chuyển biến đáng kể, ý thức tự thoát nghèo của hộ dân được nâng lên, đa số hộ nghèo có cố gắng tự học nghề, tự tìm tòi học tập kinh nghiệm trong sản xuất, tự tạo việc làm cố gắng phấn đấu dể thoát nghèo, qua đó đem lại nhiều kết quà quan trọng trong trong công tác giảm nghèo.  

Năm 2021, Số hộ nghèo toàn huyện là 2.196 hộ, chiếm tỷ lệ 9,39%.

Năm 2022 , số hộ nghèo là 1.551 hộ/5.441 khẩu, chiếm tỷ lệ 6,39%, giảm 3% so với năm 2021 (KH giảm 1,8%), đạt 166,7% kế hoạch.

Ước thực hiện năm 2023,  số hộ nghèo là 1.028 hộ, chiếm tỷ lệ 4,19%, giảm 2,2% so với năm 2022, đạt 100% kế hoạch. Không còn hộ nghèo là đối tượng người có công với cách mạng.

Bên cạnh đó, các chế độ chính sách giảm nghèo và công tác an sinh xã hội đã được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng như:  Giải quyết việc làm cho 5.770 lao động (trong tỉnh: 2.177 lao động, ngoài tỉnh: 3.202 lao động, XKLĐ: 62 lao động). Đã mở 23 lớp Đào tạo nghề cho 708 lao động nông thôn.  Công tác khám, chữa bệnh cho người nghèo được hưởng BHYT 100%.  Đã cấp 58.439 thẻ BHYT cho người nghèo, người cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.  Thực hiện chi trả kịp thời các chế độ, chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là 18.589 lượt học sinh, với tổng kinh phí trên 14,45 tỷ đồng.  Hỗ trợ tiền điện cho 5.578 lượt hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập, với số tiền trên 3,7 tỷ đồng.  Đã thực hiện hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán với tổng số vốn sự nghiệp thực hiện là 169,59 triệu đồng.v.v… 

Trong thời gian đến huyện Ninh Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phát triển kinh tế-xã hội vùng khó khăn, vùng Dân tộc thiểu số; triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án về giảm nghèo, nhất là các xã, thôn đặc biệt khó khăn; tổ chức có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, nhất là công tác cứu đói, cứu trợ cho nhân dân vùng bị thiên tai, lũ lụt, hạn hán; thực hiện có hiệu quả công tác giới thiệu , giải quyết việc làm, tư vấn xuất khẩu lao động, đào tạo nghề cho lao động nông thôn;  tiếp tục thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo;  nâng cao chất lượng khám chữ bệnh cho nhân dân nhất là vùng khó khăn, vùng Dân tộc thiểu số miền núi.v.v…

                                  Phạm Hữu Tín -  Đài Truyền thanh huyện Ninh Sơn


Tin mới