Mô hình giảm nghèo hỗ trợ sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị cây Nha Đam tại thôn Xóm Bằng, Xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc năm 2023

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần phát triển sản xuất gắn với giảm nghèo trên cơ sở chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Nhân rộng các mô hình do Nhà nước hỗ trợ thực hiện và các mô hình do nhân dân tự thực hiện có hiệu quả. Tạo cho hộ nghèo có suy nghĩ, chủ động lao động, sản xuất trên chính nguồn tài sản của mình. Tự vươn lên thoát nghèo, không trông chờ ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Ngày 22/3/2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt Dự án hỗ trợ sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị cây Nha Đam tại thôn Xóm Bằng, Xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Dự án hỗ trợ sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị cây Nha Đam được triển khai tại thôn Xóm Bằng, Xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc (Thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025) với quy mô liên kết canh tác là 04 ha. Dự án thực hiện các nội dung hỗ trợ: Tập huấn kỹ thuật sản xuất; Áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất (Quy trình kỹ thuật trồng chuyên canh cây Nha đam thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP có năng suất và chất lượng cao) kết hợp ứng dụng hệ thống tưới phun tiết kiệm nước; Vật tư, nguyên liệu, trang thiết bị phục vụ sản xuất cây trồng; Xây dựng, quản lý dự án. Đối tượng tham gia dự án gồm: Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Sơn Phát; 32 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, nông dân Rắc – lây (14 hộ nghèo; 17 hộ cận nghèo, 01 hộ mới thoát nghèo) tại thôn Xóm Bằng, Xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc; Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt đảm bảo theo quy trình liên kết chuỗi giá trị khép kín. Thời gian thực hiện Dự án là 02 năm (01/2023 – 11/2024). Kinh phí thực hiện Dự án là 1.931.180.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ chín trăm ba mươi mốt triệu một trăm tám mươi ngàn đồng), trong đó: Vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ:   1.476.600.000 đồng, Vốn đối ứng của Hợp Tác xã và hộ dân tham gia dự án: 454.580.000 đồng.

          Vòng đời của cây Nha đam trung bình 5 năm, năm thứ nhất thực hiện trồng và chăm sóc; sang năm thứ 2 bắt đầu thu hoạch. Đối với cây Nha đam, mỗi năm thu hoạch 10 đợt trải đều trên 10 tháng, 2 tháng còn lại để dưỡng cây cho năm sau. Tổng cộng thu hoạch được 40 đợt. Cụ thể như sau:

          Chi phí đầu tư năm thứ nhất:   

          Chi phí đầu tư năm thứ nhất mỗi hộ dânlà : 55.197.120đ. Trong đó: Dự án hỗ trợ: 40.991.480đ/hộ; Hộ dân đối ứng: 14.205.640đ/hộ

          Dự kiến kết quả đầu ra: (Từ năm thứ hai trở đi)

          - Lợi nhuận bình quân hàng năm: 88.377.900 đ/hộ

          - Lợi nhuận bình quân hàng tháng: 7.364.825 đ/hộ

Ngoài ra, Dự án còn góp phần Phát triển sản xuất gắn với giảm nghèo trên cơ sở chuyển đổi cơ cấu cây trồng; Góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo tại địa phương; Góp phần giải quyết việc làm; Cán bộ địa phương, hợp tác xã và đơn vị liên quan tham gia dự án được tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình, dự án giảm nghèo; Được chứng nhận VietGAP vùng dự án triển khai. Là mô hình điểm cho các hộ nghèo còn lại học tập, phát triển sản xuất, thoát nghèo, trở thành hộ khá, giàu, góp phần phát triển quê hương. 

Hoàng Định – Phòng NCC&XH
Tin mới