Xã Ma Nới: Kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU của huyện ủy Ninh Sơn về giảm nghèo nhanh và bền vững, giai đoạn 2021-2025.

Xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận là xã DTTS miền núi, là vùng khó khăn nhất của huyện Ninh Sơn. Để xã Ma Nới vươn lên thoát nghèo bền vững, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ninh Sơn khóa XII đã ban hành Nghị Quyết số 04 ngày 14/5/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác giảm nghèo nhanh và bền vững cho xã Ma Nới từ Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025. Theo đó UBND huyện Ninh Sơn có Kế hoạch số 239  ngày 25/8/2021, tập trung mọi nguồn lực đầu tư cho xã Ma Nới với mục tiêu đến năm 2025, Ma Nới về đích xã Nông thôn mới theo tiêu chí hộ nghèo.    

Từ năm 2021- T11/2023, các cơ quan chuyên môn của huyện  triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách hỗ trợ cho xã Ma Nới trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2021-2025 theo tinh thần Nghị quyết số 04  của Huyện ủy Ninh Sơn vả đã đạt được những kết quả quan trong như:  

Huyện đã tập trung duy trì và phát triển mô hình chăn nuôi bò sinh sản, đã cấp 100 con bò cái sinh sản cho 100 hộ nghèo nhận rừng khoán quản với kinh phí trên 1,4 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện nay, xã Ma Nới có tổng đàn bò: 3.877 con, heo: 126 con, dê: 173 con, trâu: 12 con, gà: 2.769 con.

UBND huyện đã phê duyệt Dự án 2 - Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo cho 02 nhóm cộng đồng dân cư thôn Hà Dài gồm: 15 hộ nghèo/30 con bò cái sinh sản, với tổng số tiền 612,509 triệu đồng. Dự án 3 - Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng cho 01 nhóm cộng đồng dân cư thôn Do gồm: 07 hộ nghèo/14 con bò cái sinh sản, với tổng số tiền 310,205 triệu đồng.

100% đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, người DTTS, người sinh sinh sống ở thôn, xã đặc biệt khó khăn và các đối tượng BTXH được cấp thẻ BHYT kịp thời và đầy đủ

Công tác đào tạo nghề được quan tâm thực hiện tốt. Năm 2021 số lao động có việc làm là 135 lao động/năm, đạt 90% so với chỉ tiêu kế hoạch. Năm 2022  số lao động có việc làm là 165 lao động/năm, đạt 110% so với chỉ tiêu kế hoạch. Năm 2023 số lao động có việc làm là 145 lao động/năm, đạt 97% so với chỉ tiêu kế hoạch.   

Công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao nguồn nhân lực đối với cán bộ, công chức và Nhân dân được quan tâm thực hiện, thường xuyên. Hiện nay 100% cán bộ, công chức (19/19 người) đạt trình độ từ Trung cấp trở lên; có 18/19 cán bộ, công chức được bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Từ năm 2021-2023, xã Ma Nới thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống Nhân dân. Đã tiếp nhận cấp phát 148.785 kg gạo hỗ trợ cho 1.914 lượt hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã trong dịp Tết và thiên tai;    Hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo với số tiền trên 1 tỷ đồng; Chính sách Bảo trợ xã hội được chi trả kịp thời cho các đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng là người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em mồ côi, người đơn thân nghèo nuôi con, trẻ em dưới 03 tuổ thuộc hộ nghèo, cận nghèo sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn với Tổng kinh phí là: 3.648.160.000 đồng cho 758 lượt đối tượng thụ hưởng; xây dựng 120 căn nhà cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở, 20 căn nhà do Công ty Thủy điện Đa Nhim hỗ trợ; xây 62 căn nhà cho các hộ chưa có nhà ở thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTS và miền núi tổng kinh phí hỗ trợ 2,35  tỷ đồng.  

Hiện đang triển khai thủ tục hỗ trợ xây dựng 77 căn nhà năm 2023 thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi, tổng kinh phí phân bổ: 3,548 tỷ đồng.   

Trong 3 năm qua, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ninh Sơn đã giải ngân cho 500 lượt hộ vay với số tiền 18.316 triệu đồng, tạo điều kiện cho các hộ có nguồn vốn để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Tổng dư nợ trong toàn xã tính đến nay là 33.781 triệu đồng/826 hộ vay vốn.

Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2023 của xã Ma Nới đó là:

Cuối năm 2021:

Số hộ nghèo là: 556 hộ/2.221 khẩu, chiếm tỷ lệ 45,8%, tăng 1,6% so với hộ nghèo cuối năm 2020

Số hộ cận nghèo là: 150 hộ/626 khẩu, chiếm 12,36%, giảm 2,8% so với hộ cận nghèo cuối năm 2020

Cuối năm 2022:

Số hộ nghèo là: 443 hộ/1.791 khẩu, chiếm tỷ lệ 35,05%, giảm 10,75% so với hộ nghèo cuối năm 2021;

Số hộ cận nghèo là: 243 hộ/1.078 khẩu, chiếm 19,22%, tăng 6,86% so với hộ cận nghèo cuối năm 2021.

Kết quả rà soát sơ bộ năm 2023:  

Số hộ nghèo là: 383 hộ, chiếm tỷ lệ 29,55%, giảm 5,5% so với hộ nghèo cuối năm 2022;

Số hộ cận nghèo là: 233 hộ, chiếm 17,98%, giảm 1,24% so với hộ cận nghèo cuối năm 2022.

Trong thời gian tới huyện Ninh Sơn tiếp tục thực hiện xây dựng và triển khai công tác giảm nghèo bền vững cho xã Ma Nới, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giai đoạn 2021-2025 đạt chỉ tiêu theo Kế hoạch số 239 ngày 25/8/2021 của UBND huyện.  

                                                                                                 Phạm Hữu Tín

                                                                                  Đài TT huyện Ninh Sơn


Tin mới