Xã Ma Nới: kết quả triển khai thực hiện Chiến dịch “80 ngày, đêm” kích hoạt tài khoản Định danh điện tử

Xã Ma Nới huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận là xã Dân tộc thiểu số miền núi, là xã khó khăn nhất của huyện Ninh Sơn, xã có 6 thôn với 1.281 hộ/ 4.954 khẩu. cuộc sồng của người dân nơi đây chưa cao, ý thức người dân còn thấp, trình độ tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin của một số bộ phận người dân còn nhiều hạn chế, không sử dụng điện thoại.v.v….

Thực hiện Nghị định số  59/2022/NĐ-CP  ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy  định  về  định  danh  và  xác  thực  điện  tử;  Chỉ  thị  số  05/CT-TTg  ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi  số  quốc  gia  giai  đoạn  2022  -  2025,  tầm  nhìn  đến  năm  2030.

Thực hiện Lời phát động của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam về “Phong trào toàn dân tham gia đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử (ứng dụng VNelD)” trên địa bàn tỉnh. 

Ngày 03/7/2023 UBND huyện Ninh Sơn có Kế hoạch 253 về thực hiện Chiến dịch “80 ngày, đêm” thu nhận, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử (ĐDĐT) cho công dân trên địa bàn huyện Ninh Sơn, (Kể từ ngày 27/6/2023 đến 15/9/2023).   

Theo đó  huyện Ninh Sơn chỉ đạo các ngành, đoàn thể, nhất là lực lượng Đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích, tham gia cùng lực lượng Công an tuyên truyền về lợi ích  của việc chuyển đổi số quốc gia giai  đoạn  2022 - 2025, tầm  nhìn  đến  năm  2030. Hướng dẫn, kích hoạt tài khoản ĐDĐT mức 1, mức 2 và thực hiện các mục tiêu “Phát triển công dân số” của Đề án 06/CP trên địa bàn với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”  để mời gọi người dân tiến hành thu nhận, kích hoạt tài khoản ĐDĐT  vào tất cả các ngày và đêm trong tuần, kể cả thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ lễ.

Tính đến ngày 15/9/2023 xã Na Nới có tổng hồ sơ thu nhận kích hoạt tài khoản  ĐDĐT  là 1.982 (Trong đó mức 1 là 832 hồ sơ, mức 2 là 1.150 hồ sơ). Số lượng đã kích hoạt là 1.578 hồ sơ  (Trong đó mức 1 là 546  hồ sơ, mức 2 là 1.032 hồ sơ) đạt tỷ lệ 100,7%. Theo kế hoạch chỉ tiêu huyện đề ra là (1.567 hồ sơ).   

Khi Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi  số  quốc  gia  giai  đoạn 2022 - 2025 tại xã cơ bản hoàn thành, đó là điều kiện để Ma Nới phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Phạm Hữu Tín

                                                                   Đài Truyền thanh huyện Ninh Sơn


Tin mới