Kết quả hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023

Thực hiện Quyết định số 1063/QĐ-UBND, ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, với tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo Bác Ái theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 cần hỗ trợ về nhà ở là 795 hộ với tổng số tiền Trung ương hỗ trợ là 29,02 tỷ đồng. Kết quả trong năm 2023 đã thực hiện hỗ trợ cho 139 hộ (bao gồm 138 hộ xây mới và 01 hộ cải tạo, sửa chữa nhà ở) với tổng kinh phí thực hiện 8,31 tỷ đồng.
Trong đó: Nguốn vốn Trương ương hỗ trợ là 5,54 tỷ đồng (Xây dựng mới: 138 hộ x 40 triệu đồng/hộ = 5,52 tỷ đồng; Cải tạo, sửa chữa nhà: 01 hộ x 20 triệu đồng/hộ = 20 triệu đồng). Nguốn vốn đối ứng của ngân sách tỉnh hỗ trợ: 2,77 tỷ đồng (Xây dựng mới: 138 hộ x 20 triệu đồng/hộ = 2,76 tỷ đồng; Cải tạo, sửa chữa nhà: 01 hộ x 10 triệu đồng/hộ = 10 triệu đồng).
Việc triển khai xây dựng nhà ở cho hộ nghèo có mẫu thiết kế và đảm bảo phù hợp với phong tục tập quán của người dân địa phương đã được Sở Xây dựng thẩm định, thống nhất tại văn bản số 2291/SXD-QLQHKT&NƠ ngày 18/7/2023.
Thông qua việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 đã giúp 139 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Bác Ái giảm bớt khó khăn, ổn định và nâng cao đời sống, giải quyết các thiếu hụt về nhà ở của hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần giảm nghèo nhanh, nâng cao tính bền vững của hoạt động giảm nghèo…

Hoàng Định – Sở Lao động – Thương binh và Xã hội


Tin mới