Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Để đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới) trên địa bàn tỉnh, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2023 và giai đoạn 2021-2025; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 10/5/2023 về việc đẩy mạnh tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, các ngành, các cấp và địa phương trong tỉnh cần tăng cường sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của người đứng đầu, sự chủ động, linh hoạt trong quản lý và tổ chức thực hiện; Nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để hoàn thành mục tiêu của các Chương trình mục tiêu quốc gia đã đề ra, thực hiện hoàn thành việc giải ngân vốn (bao gồm vốn đầu tư và vốn sự nghiệp) hàng năm, khắc phục được những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện và giải ngân vốn được giao, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và có giải pháp phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công việc; Huy động, quản lý, lồng ghép và sử dụng nguồn lực thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả và minh bạch…

Đồng thời, tổ chức quán triệt, thông tin, truyền thông, phổ biến pháp luật, tập huấn kịp thời cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, người dân và đối tượng có liên quan về các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhằm nâng cao nhận thức và năng lực, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; Thực hiện nghiêm, đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của các cấp, các ngành trong quá trình quản lý và tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: đảm bảo thời gian, nội dung và các biểu mẫu quy định; số liệu báo cáo phải chính xác, trung thực.

(Đính kèm Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 10/5/2023 của UBND tỉnh)

                                                                          

                                                                                            Lê Thị Mỹ Dân


Tin mới