Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày 28/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, việc ban hành kế hoạch với mục đích làm cơ sở để các địa phương xây dựng kế hoạch, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; góp phần hoàn thành nhiệm vụ theo các kế hoạch giai đoạn 2021- 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận; Cụ thể hóa nội dung trọng tâm và phấn đấu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn tỉnh làm căn cứ để xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và của hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động và đồng thuận 2 trong xã hội; phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động của người dân để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ ngay từ đầu năm 2023, đề ra các giải pháp toàn diện, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với điều kiện của địa phương; huy động, lồng ghép tối đa, hiệu quả các nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường trao đổi, phối hợp, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; vận động cán bộ, người dân tích cực tham gia thực hiện mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Qua đó, nhằm đảm bảo mục tiêu duy trì và giữ vững các huyện, xã, thôn đã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4-5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 15% số thôn đạt chuẩn nông thôn mới; Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2021-2025 ở khu vực nông thôn ít nhất 1,5%/năm, trong đó tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm./.

                                                                                                 QTAV


Tin mới