Tổng kết Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020

Theo đánh giá tại Báo cáo tổng kết Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, trong những năm qua tình hình kinh tế xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh tiếp tục phát triển; kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm, nước sinh hoạt được tiếp tục đầu tư. Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hình thành và phát huy.

Nhiều hộ dân đã thoát nghèo; việc hỗ trợ vốn, kỹ thuật phát triển kinh tế giảm nghèo bền vững tiếp tục được triển khai đầy đủ; công tác giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; phát triển giáo dục, đào tạo; chính sách an sinh xã hội; bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số không ngừng được cải thiện. Tinh thần đoàn kết các dân tộc ngày càng bền vững. Tình hình an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số được giữ vững, ổn định. Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể:

Trên 50% lao động trong độ tuổi người dân tộc thiểu số được bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo, trong đó 20% được đào tạo nghề; 100% thôn có trường học hoặc điểm trường Mẫu giáo và Tiểu học; 100% số xã có trường THCS; 97% học sinh dân tộc thiểu số đi học đúng độ tuổi bậc tiểu học. Thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số và miền núi tăng 2,16 lần; Tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số bình quân giảm 4%/năm; riêng huyện Bác Ái bình quân giảm 6,15%/năm tăng hơn so với chỉ tiêu đề ra (4-5%). 100% đường trục liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa và trên 50% đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuaant theo cấp kỹ thuật được quy định trong chương trình nông thôn mới. Trên 93% hộ dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. 100% hộ gia đình đồng bào DTTS được xem truyền hình và sử dụng điện. 100% đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn được cấp phát thẻ bảo hiểm y tế. Ngoài ra, thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất vùng dân tộc thiểu số đến năm 2020, hỗ trợ 9.438 đầu thu truyền hình số vệ tinh cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện.

Nhiệm vụ trong thời gian tới: tiếp tục triển khai toàn diện và tăng cường nguồn lực thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cho công tác dân tộc. Đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết 88/2019/NQ-QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025./.

                                                                                BTL


Tin mới