Thực hiện Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
Kế hoạch số 5667/KH-UBND về thực hiện Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, làm chủ và cải tiến công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ sạch, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóathực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Ngày 28/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 5667/KH-UBND về thực hiện Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, cần tập trung triển khai có hiệu quả các nội dung: Vận dụng các cơ chế, chính sách để hỗ trợ xây dựng nông thôn mới đảm bảo đồng bộ, linh hoạt và phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương; Nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn bền vững, trong đó nghiên cứu phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nghiên cứu giải pháp xây dựng làng, xã đáp ứng an ninh nguồn nước, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo đảm phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong phát triển hạ tầng nông thôn bền vững, phù hợp với từng địa phương, nghiên cứu giải pháp bảo vệ môi trường nông thôn trong xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa; chú trọng đến thu gom và xử lý rác thải rắn, chất thải nhựa, nước thải sinh hoạt và làng nghề, nghiên cứu giải pháp phát triển hạ tầng thương mại, công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ logistics phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hóa, giải pháp tăng cường áp dụng các chứng nhận chất lượng trong sản xuất và thương mại nông sản; Xây dựng các mô hình nông thôn mới trên cơ sở ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ để phát triển kinh tế, xã hội; Tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân và phổ biến các kết quả khoa học công nghệ trong xây dựng nông thôn mới.

Thông qua công tác truyền thông, phát huy hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng và ứng dụng công nghệ thông tin để các tầng lớp nhân dân nắm bắt được các cơ chế, chính sách của Đảng và nhà nước về ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển sản xuất và đời sống, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 923/QĐTTg ngày 02/8/2022./.

                                                                      Đính kèm Kế hoạch
  Anh Vững


Tin mới