Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện các nội dung thành phần về thông tin và Truyền thông trong các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025
Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn các nội dung, thành phần về thông tin và truyền thông trong các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025

Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn các nội dung, thành phần về thông tin và truyền thông trong các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025. Thông qua đó, Hội nghị cũng báo cáo tình hình thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông thời gian qua và công tác xây dựng kế hoạch, dự toán đề xuất năm 2023 trong các CTMTQG giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, nhằm bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân. Ưu tiên sử dụng nguyên vật liệu địa phương và sử dụng lao động tại chỗ để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Bác Ái; hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số và hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng.

Đối tượng được hỗ trợ nhà ở thuộc Đề án bao gồm: (1) hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo tiêu chuẩn đa chiều giai đoạn 2021-2025) trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quản lý, đang cử trú trên địa bàn huyện nghèo và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực thi hành tối thiểu 03 năm; (2) đối tượng hưởng hỗ trợ nhà ở không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, đề án, chính sách khác.

Phạm vi áp dụng: Hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn (huyện Bác Ái) thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Qua công tác xác định số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo cần hỗ trợ xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở trên địa bàn huyện Bác Ái theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 cần được hỗ trợ về nhà ở là 795 hộ, trong đó: số hộ nghèo là 713 hộ, số hộ cận nghèo là 82 hộ, số hộ có nhu cầu xây mới nhà ở là 656 hộ, số hộ có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở là 139 hộ.

Nguồn vốn thực hiện Đề án là nguồn vốn quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 20/7/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức, phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

                                                                                      Trương Thị Văn
Tin mới