Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 tỉnh Ninh Thuận
Toàn tỉnh Ninh Thuận có số hộ nghèo là 11.015 hộ, chiếm tỷ lệ 5,93%, thấp hơn 1,89% so với năm 2021; Hộ cận nghèo là 10.087 hộ, chiếm tỷ lệ 5,43% so số hộ toàn tỉnh, thấp hơn 1,66% so với năm 2021

Theo Báo cáo số 320/BC-UBND ngày 28/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 tỉnh Ninh Thuận, kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 như sau:
Toàn tỉnh có số hộ nghèo là 11.015 hộ, chiếm tỷ lệ 5,93%, thấp hơn 1,89% so với năm 2021; Hộ cận nghèo là 10.087 hộ, chiếm tỷ lệ 5,43% so số hộ toàn tỉnh, thấp hơn 1,66% so với năm 2021.
Số hộ thoát nghèo trong năm 2022 là 3.507 hộ, trong đó chuyển sang hộ cận nghèo là 1.833 hộ; thoát tình trạng nghèo, cận nghèo là 1.630 hộ; do chết, chuyển đi nơi khác, tách nhập hộ… là 44 hộ; Số hộ thoát cận nghèo là 5.295 hộ. Trong đó, rơi xuống nghèo là 81 hộ; thoát tình trạng nghèo, cận nghèo là 5.187 hộ; do chết, chuyển đi nơi khác, tách nhập hộ… là 27 hộ.
Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 1,89%, đạt 125% so với chỉ tiêu giao đầu năm (chỉ tiêu là 1,5%/năm). Để đạt kết quả đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch toàn tỉnh, các huyện, thành phố đều có tỷ lệ hộ nghèo giảm vượt chỉ tiêu giao đầu năm. Riêng huyện Bác Ái chỉ đạt 79% kế hoạch; Địa phương có tỷ lệ giảm nghèo vượt kế hoạch cao nhất là huyện Ninh Sơn đạt 167% (giảm 3% so với 1,8% kế hoạch giao). Các địa phương giảm đạt kế hoạch giao như: Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đạt 100% (giảm 0,28%), Thuận Bắc đạt 103%.

 (Đính kèm Báo cáo số 320/BC-UBND)

                                                                                                         Lê Thị Mỹ Dân


Tin mới