UBND huyện Thuận Bắc tổ chức truyền thông công tác giảm nghèo cho hộ nghèo và cận nghèo tại 02 xã Bắc Sơn và Lợi Hải
UBND huyện Thuận Bắc đã tổ chức hội nghị truyền thông về công tác giảm nghèo cho 200 hộ nghèo và cận nghèo tại 02 xã Bắc Sơn và Lợi Hải của huyện

Nhằm nâng cao nhận thực trách nhiệm của người dân trong thực hiên Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025; Trong 02 ngày (ngày 14 và 16/12/2022), UBND huyện Thuận Bắc đã tổ chức hội nghị truyền thông về công tác giảm nghèo cho 200 hộ nghèo và cận nghèo tại 02 xã Bắc Sơn và Lợi Hải của huyện.

Các hộ nghèo và cận nghèo của 02 xã Bắc Sơn và Lợi Hải đã được truyền đạt những nội dung cơ bản trong Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 24/2021/QĐ-TTG ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết 09-NQ/HU ngày 14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thuận Bắc về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030”; Đề án giảm nghèo bền vững của UBND huyện Thuận Bắc giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; tình hình thực tế và kết quả công tác giảm nghèo tại địa phương trong thời gian qua; một số mô hình sản xuất hiệu quả và những gương, sáng kiến điển hình trong công tác giảm nghèo tại địa phương. Qua đó, giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo địa phương, nắm rõ những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng. Góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo tại địa phương./.

                                                             TRÚC PHƯƠNG
Tin mới